Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING

SupportS Recruitment Ondersteuning is een verwerkingsverantwoordelijke en is daarom verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens, zoals hieronder beschreven.
SupportS verwerkt (persoons)gegevens van onder andere kandidaten, ondernemers en contactpersonen in diverse gegevensbestanden en systemen. De personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, worden aangemerkt als ‘betrokkenen’.
Betrokkenen vertrouwen erop dat SupportS, in haar hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, zorgvuldig omgaat met de gegevens die zij verwerkt.
SupportS respecteert de privacy van de betrokkenen en stelt alles in het werk om deze te beschermen. De eisen van de AVG zijn hierbij leidend.
SupportS kan gegevens van betrokkenen voor meerdere doeleinden verwerken. Hieronder wordt per doeleinde de wijze van verwerking beschreven en wordt hierbij de wettelijke basis vermeld.

Website
SupportS respecteert te allen tijde de privacy van haar online bezoekers. SupportS verwerkt gegevens van personen die via haar website-informatie aanvragen. Deze gegevens worden door de aanvrager van de informatie zelf aan SupportS verstrekt. SupportS gaat vertrouwelijk om met de aan haar verstrekte gegevens en neemt de bepalingen van de AVG in acht bij de verwerking van deze gegevens.

Maatregelen
SupportS draagt als verwerkingsverantwoordelijke zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies of onrechtmatige verwerking van gegevens tegen te gaan. De wijze waarop (persoons)gegevens worden beveiligd is afhankelijk van het soort gegevens, de wijze van opslag en verwerking alsmede de onderkende risico’s.
SupportS heeft de beveiligingsmaatregelen vastgelegd in interne procedures.

Bewaartermijnen
SupportS bewaart gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, contractueel is afgesproken en/of noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is.

Geheimhouding
Medewerkers van SupportS die toegang hebben tot gegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsverklaring ten aanzien van de (persoons)gegevens. Alle medewerkers die toegang hebben tot gegevens, zullen hiermee vertrouwelijk omgaan.

Inzage- en correctierecht
Kandidaten, ondernemers, medewerkers van SupportS hebben recht op inzage van de bij SupportS geregistreerde gegevens. Dit houdt in dat de betrokkene kan opvragen welke gegevens bij SupportS zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Indien de betrokkene wil weten welke gegevens van zijn geregistreerd dan wel worden verwerkt, dan kan hiertoe een schriftelijk verzoek worden ingediend. Dit verzoek kan per e-mail worden ingediend via info@spprts.nl

Tot slot
SupportS gebruikt gegevens niet voor direct marketing doeleinden.